Thursday, 28 February 2008

Còd Slighean Dùthchail na h-Alba

Campadh air an dùthaich

Tha còraichean-slighe a’ buntainn ri campadh air an dùthaich. Tha an seòrsa seo de champadh aotrom agus cha bhi ach beagan dhaoine ga dhèanamh airson dhà no trì oidhche anns an aon àite. Faodaidh tu campadh ann an dòigh seo àite sam bith far a bheil còraicheanslighe buailteach ach faodaidh tu daoine agus stiùirichean-fearainn ionadail a chuideachadh gus nach èirigh duilgheadasan gun a bhith a’ campadh ann an achadh far a bheil bàrr a’ fàs ann no cluain pàircichte le beathaichean innteagus le bhith a’ cumail astar math air falbh bho thogalaichean, rathaidean no làraichean eachdraidheil. Dèan cinnteach nach cuir thu bacadh air stailceadh fèidh no sealg chearcan-fraoich. Ma tha thu airson campadh faisg air taigh no togalach, faigh cead an t-sealbhadair roimhe. Na fàg lorgan anns na
dòighean seo leanas:

  • thoir air falbh an sgudal gu lèir agad;
  • cuir às do lorg do theanta agus teine fosgailte sam bith (lean an stiùireadh air lasadh theintean);
  • na adhbharaich truailleadh sam bith.

Fios air a’ Chòd mus falbh thu

--

I loved running some of the words through the Sabhal Mòr Ostaig translator :

  • truaillidh  a. despicable, polluted
  • dùthaich  nf. g. dùthcha; pl. dùthchannan, country, native country

There's a Woody Guthrie song now playing in my head. Says it all really.

--

ePetition: 675 signatures.

3 comments:

Story Quine said...

Is toigh SMO leam cuideachd. Agus, is e Woody Guthrie òranaiche gle mhath a th'ann.

Simon said...

Surprise - the 'listen to posts' feature worked. :o) Not sure about the accent mind.

AktoMan said...

I tried it this afternoon and thought it did better than I could :(